Statuten

Statuten Sportverenging West!

Artikel 1

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
De vereniging is genaamd West!

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 2

Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het boekjaar, tevens verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.

Artikel 3

Doel
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de sport in al zijn verschijningsvormen, in het bijzonder de gymnastieksport en de volleybalsport.

De vereniging sluit aan bij de Nederlandse Volleybal Bond en de Koninklijke Gymnastiek Unie.

De vereniging mag geen winst onder de leden verdelen.

Artikel 4

Lidmaatschap

Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene leden vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van individuele leden van de vereniging als zodanig door de algemene leden vergadering zijn benoemd.

Leden van verdienste zijn lid van verdienste tijdens hun lidmaatschap van de vereniging.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van individuele leden van de vereniging als zodanig door de algemene leden vergadering zijn benoemd.

Ereleden zijn erelid van de vereniging voor het leven.

Artikel 5

Rechten en verplichtingen

De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten een schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.

De vereniging kan, voorzover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.

Voorzover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene leden vergadering of van een ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.

De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

De leden zijn gehouden:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.
 2. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6

Straffen

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

 1. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
 2. berisping;
 3. schorsing;
 4. royement (ontzetting uit lidmaatschap);
 5. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
 6. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.
 7. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden meegedeeld.

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

 1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de overkoepelende sportbond handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.

Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 7

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

a.opzegging door het lid;

b.opzegging door de vereniging;

c.royement;

d.overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. Royement kan alleen worden uitgesproken op de in artikel 6 lid 4 genoemde gronden.

De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

 1. in de gevallen in de statuten genoemd;
 2. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
 3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 5. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen.

Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar of einde van het kalenderjaar volgend op dat waarin werd opgezegd en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, alsmede onmiddellijk in gevallen, als bedoeld in lid 3 en 4.
 2. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd.

Artikel 8

Donateurs

De vereniging kent naast leden donateurs.

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen en bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De bestuursleden worden benoemd uit de leden door de algemene leden vergadering.

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene leden vergadering.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

De algemene leden vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 1. door het eindigen van het lidmaatschap;
 2. door bedanken.

Artikel 10

Bestuursbevoegdheid

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

Het bestuur is bevoegd uit zijn middelen een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene leden vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een ander verbindt.

Artikel 11

Vertegenwoordiging

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niets anders voortvloeit.

 1. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
 2. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging om de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 4. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ter zake van de in artikel 8 lid 5 bedoelde handelingen.

Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 12

Rekening en verantwoording

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanig aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 1. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
 2. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. De algemene leden vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 4. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.
 5. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene leden vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.

Goedkeuring door de algemene leden vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijkt.

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoelt in lid 1 en 2 tien jaar te bewaren.

Artikel 13

Geldmiddelen en contributie

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a.contributies van de leden;

b.ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;

c.subsidies, giften en andere inkomsten.

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene leden vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe worden ingedeeld in categorieën, die een verschillende bijdrage betalen.

Diegene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor de overkoepelende bond waarvan men lid is het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14

Besluiten van organen van de vereniging

Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene leden vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene leden vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en wie daarbij door de algemene leden vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

 1. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerst volgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

 1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
 2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
 3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
 4. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die tot stand komen van het besluit regelen;

wegens strijd met redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;

wegens strijd met een reglement.

 1. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.

De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15

Algemene leden vergadering

Aan de algemene leden vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Jaarlijks wordt uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene leden vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

De algemene leden vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene leden vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene leden vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
 2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

 1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. Jaarverslag van het bestuur;
 3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
 4. Verslag van de kascommissie;
 5. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
 6. Vaststelling van de contributies;
 7. Vaststelling van de begroting;
 8. Benoeming kascommissie;
 9. Benoeming bestuursleden;
 10. Rondvraag.

Artikel 16

Het leiden en notuleren van vergaderingen

De algemene leden vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.

Van het verhandelde in elke algemene leden vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden schriftelijk of digitaal gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene leden vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17

Toegang en besluitvorming algemene leden vergadering

 1. Ieder lid of vertegenwoordiger van een jeugdlid heeft toegang tot de algemene leden vergadering.
 2. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene leden vergadering, tenzij zij bij de algemene leden vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

Een wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid heeft ook een stem.

Volwassen leden alsmede de wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdleden zijn bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

Artikel 18

Statutenwijziging

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene leden vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Zij, die de oproeping tot de algemene leden vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk of digitaal aan alle leden toegezonden.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene leden vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt schriftelijk of digitaal mededeling gedaan. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
 2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het handelsregister neer te leggen.

Artikel 19

Ontbinding en vereffening

Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 15 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

 1. De bestuurleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.
 2. De algemene leden vergadering is bevoegd na besluit tot ontbinding als dan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene leden vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam toegevoegd worden ‘in liquidatie’.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaar na afloop van de vereffening.

Artikel 20

Commissie van Beroep

De algemene leden vergadering benoemt een commissie van beroep, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend herbenoembaar.

Taken en bevoegdheden van de commissie van beroep worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Artikel 21

Reglementen

De algemene ledenvergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.