Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter: Karin Hasper voorzitter@svwest.nl

Secretaris: Frans de Rijke info@svwest.nl

Penningmeester : Cilia Kortman penningmeester@svwest.nl

Vertegenwoordiger commissie senioren volleybal Marcel Bakker en Marjolein Wijtboer

Vertegenwoordiger commissie gymnastiek Simone Tielrooij

Vertegenwoordiger commissie jeugd volleybal Laura Beekman

Ledenadministratie

Volleybal Sara Blanken
Gymnastiek Simone Tielrooij

Commissies Volleybal

Commissie Senioren Volleybal (CSV)

De commissie bestaat uit: Marcel Bakker, Marjolein Wijtboer

De Commissie Senioren Volleybal (CSV) is verantwoordelijk voor het volleybalbeleid en de uitvoering daarvan voor de senioren spelers, zowel voor de competitie als de recreanten. De CSV werft en onderhoudt de contacten met trainers en stemt de trainingsinhoud af in overleg met de teams. De commissie komt in overleg met het bestuur tot een optimaal gebruik van de accommodatie (s) en werkt samen met de Jeugdcommissie om de doorstroom van jeugdspelers te faciliteren. De CSV organiseert de jaarlijkse onderlinge toernooien en probeert uitbreiding in de spelmogelijkheden voor de leden te realiseren door allianties te sluiten met andere verenigingen zoals beachvolleybalvereniging Beeveestrand.

Onder de CSV ressorteert de TC Competitie.

De CSV neemt via haar voorzitter deel in het bestuur van de vereniging.

  • Technische Commissie Competitie: Richard de Vries, Jarl van Pijkeren en Jeannette Pellicaan.

De commissie is te bereiken: csv@svwest.nl

Commissie Jeugd Volleybal

De commissie bestaat uit:
Anja Duijn(voorzitter, contactpersoon bestuur)
Monique Croese en Christel Faas (materialen en kleding)
Esther Rebel (mailings)
Karin van Kasteel (algemene assistentie)
Zoran Jovanovic (talenten training)
(contact combinatiefunctionaris)
De commissie is te bereiken: jeugdcommissie@svwest.nl

  • Technische Commissie Jeugd CMV: Anja Duijn, Fiona van Diepen
  • Technische Commissie Jeugd Aspiranten: Richard Schluter en Christine de Vries

Wedstrijdsecretaris volleybal Ellen van Zoen,
Te bereiken: wedstrijdsecretaris@svwest.nl

Commissie Gymnastiek

De commissie bestaat uit: Simone Tielrooij en Annelies Jonkman

De commissie gymnastiek regelt alle operationele zaken rond de gymnastiek, zoals:
–     zorgen voor goede begeleiding op de lessen
–     organisatie van wedstrijden en andere evenementen
–     de ontwikkeling van nieuwe groepen en afdelingen
–     deelname aan vergaderingen van Turnstad Amsterdam
–     contacten met de KNGU
–     enz.
De commissie is te bereiken via info@svwest.nl

Jeugdactiviteitencommissie

De commissie bestaat uit: Christine de Vries
De commissie is te bereiken via info@svwest.nl

PR commissie

De commissie bestaat uit: Henny Timmerije

Commissie van beroep

De commissie bestaat uit:   Anneke Koster

De commissie van beroep wordt door de ALV voor drie jaar benoemd en bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid. De commissie van beroep onderzoekt klachten en bezwaren die door leden zijn ingebracht over besluiten genomen door het bestuur of door een bestuurscommissie. De commissie van beroep kan het bestuur of de bestuurscommissie vragen haar besluiten te heroverwegen. De commissie van beroep brengt aan de klager binnen drie weken verslag uit van haar bevindingen.

De commissie is te bereiken via info@svwest.nl

Kascontrole Commissie

De commissie bestaat uit: Stienette Bosklopper en vacant

De kascontrolecommissie wordt door de ALV voor drie jaar benoemd en bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen.

Feestcommissie

De commissie bestaat uit: vacant