Gedragsregels

De vereniging maakt gebruik van de gedragsregels voor trainers/coaches en begeleiders, die zijn opgesteld door het Centrum voor Veilige Sport Nederland. Alle trainers worden op deze regels gewezen en ze staan op onze website vermeld (en onder aan deze pagina)

Verklaring Omtrent Gedrag

Van onze trainers en begeleiders wordt verlangd dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag, de zogenaamde VOG, kunnen overleggen voordat zij bij ons aan de slag kunnen. Elke 3 jaar wordt opnieuw een VOG aangevraagd als de trainer/begeleider dan nog actief is in die rol. Bij het aangaan van een trainersverbintenis bij WEST! worden zo mogelijk referenties aan een eerdere vereniging gevraagd.

4-ogenbeleid

WEST! voert het 4-ogenbeleid bij trainingen van de jeugd onder de 18 jaar. Dit houdt in dat geen trainer zonder aanwezigheid van een andere volwassen persoon training mag geven aan de jeugdgroepen van de vereniging. Daarvoor worden zo nodig, volgens een rooster, ouders ingezet. Deze regel geldt ook buiten het sportcomplex: het is trainers niet toegestaan om jeugdleden te begeleiden naar en van de training of wedstrijd. Zij geven leden dus geen lift en fietsen niet mee, tenzij er een andere volwassene bij aanwezig is.

Vertrouwenscontactpersoon

WEST! heeft als vertrouwenscontactpersoon aangesteld, Anita Verbeek, die bij voorkomende gevallen in een vertrouwelijke setting geraadpleegd kan worden. Hierbij valt te denken aan intimidatie, (seksueel/geweld/pesten) en grensoverschrijdend gedrag. Zij is, in haar huidige positie, opgeleid als vertrouwenscontactpersoon. Het bestuur blijft uiteraard ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van haar leden/trainers/vrijwilligers, en wordt door mw. Verbeek op de hoogte gehouden, altijd anoniem, van voorkomende gevallen, zodat eventueel passende maatregelen genomen kunnen worden.

Het is een grote stap om naar een vertrouwenscontactpersoon te gaan, want er is dan al heel wat aan voor af gegaan. Daarom worden gesprekken altijd in vertrouwen gevoerd. Op een door de melder gekozen locatie, dat hoeft dus niet de sportkantine of sporthal te zijn.

Het is belangrijk te weten dat de regie bij een melder blijft. Er zal niets worden gedaan als de melder dat niet wil. Wel zal de vertrouwenscontactpersoon de melder adviseren over mogelijkheden en daarbij de melder ondersteunen.

Wie kan er melding doen? Een ieder binnen de vereniging die last heeft van grensoverschrijdend gedrag.

Bij ernstige strafbare feiten zal er geadviseerd worden om aangifte te doen bij de politie. Ook dit gaat in goed overleg met de melder.

Meldingen kunnen gedaan worden via: vertrouwenscontactpersoon@svwest.nl

Meldplicht vermoedens seksuele intimidatie en misbruik

Per januari 2020 zijn bestuurders en begeleiders in de sport verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden bij het bestuur (alleen begeleiders), de betreffende sportbond of het Centrum Veilige Sport. De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident.

Meer hierover is te lezen op de website van centrum veilige sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/meldplicht-voor-bestuurders-en-begeleiders

Gedragsregels Centrum voor Veilige Sport Nederland

Een trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Deze gedragscode en meer informatie is terug te vinden op de site op de website van centrum veilige sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders