Bestuursreglement Sportverenging West!

Bestuur WEST!

Het bestuur van WEST! bestaat uit het door de algemene ledenvergadering (hierna te noemen ALV) gekozen bestuur; voorzitter, secretaris en penningmeester.
Ieder bestuurslid legt aan de ALV verantwoording af over de behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak;
De gekozen leden van het bestuur worden ingeschreven in de kamer van koophandel;
De bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn uitputtend vastgelegd in de statuten;
De statuten zijn in geval van onenigheid bindend.

Bestuursbevoegdheid

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen en de taken en bevoegdheden van dit dagelijks bestuur vaststellen.
Het bestuur kan voor de uitvoering van zijn taken commissies benoemen.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter met een ander bestuurslid.

Bestuurscommissies

Het bestuur heeft voor de uitvoering van zijn taken de volgende bestuurscommissies benoemd waarvan een vertegenwoordiger uit elke commissie zitting heeft in het bestuur:
Commissie Senioren Volleybal, Commissie Jeugd Volleybal en Commissie Gymnastiek

Bestuur WEST!

Het bestuur heeft voortdurend inzicht in het vermogen van de vereniging en in de openstaande verplichtingen.
Het bestuur brengt in de ALV een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de ALV.
Het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuursleden.
Het bestuur stelt onder leiding van de penningmeester een concept begroting op voor het komende verenigingsjaar en doet voorstellen voor de hoogte van de contributie.
Bij het opstellen van de begroting worden de verschillende activiteiten en afdelingen evenredig bedeeld. Het bestuur maakt dit inzichtelijk in de opstelling van en de toelichting bij de begroting.

Bestuursverkiezing

De leden van de vereniging worden jaarlijks in gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen voor elke bestuursfunctie.
Een kandidaat kan zich schriftelijk bij de secretaris aanmelden.
Een kandidaat kan zich ter vergadering aanmelden.
Een kandidaat kan worden voorgedragen door drie stemgerechtigde leden. Het bestuur vraagt in dat geval een bereidheidverklaring van de kandidaat.
Het bestuur vraagt jaarlijks aan de zittende bestuursleden of zij opnieuw kandidaat willen zijn voor hun bestuursfuncties.
Voor vacante bestuursfuncties werft het bestuur actief nieuwe kandidaten.
De ALV benoemt of herbenoemt jaarlijks de bestuursleden van WEST!.