Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid WEST!

De afgelopen jaren heeft grensoverschrijdend gedrag van trainers bij amateurverenigingen met enige regelmaat de media gehaald. Als ouder wil je niet dat dit je kind overkomt, terwijl jij denkt dat zij lekker aan het sporten is. Bij WEST! krijgt de veiligheid van haar leden veel aandacht.

Verklaring Omtrent Gedrag

Van onze trainers wordt verlangd dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag, de zogenaamde VOG, kunnen overleggen voordat zij bij ons aan de slag kunnen. Zij worden ook gevraagd zich op de hoogte te stellen van de gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie, die vanuit het NOC*NSF, de overkoepelende sportbond, voor trainers opgesteld zijn. ( zie hieronder). Natuurlijk wordt bij het aangaan van een trainersverbintenis bij WEST! zo mogelijk referenties aan een eerdere vereniging gevraagd.

4-ogenbeleid

WEST! voert het 4-ogenbeleid bij trainingen van de jeugd onder de 18 jaar. Dit houdt in dat geen trainer zonder aanwezigheid van een andere volwassen persoon training mag geven aan de jeugdgroepen van de vereniging. Daarvoor worden zonodig, volgens een rooster, ouders ingezet.

Vertrouwenspersoon

WEST! heeft als vertrouwenspersoon aangesteld, mw K. Wartena, die bij voorkomende gevallen in een vertrouwelijke setting geraadpleegd kan worden. Hierbij valt te denken aan intimidatie, (seksueel/geweld/pesten) en grensoverschrijdend gedrag. Zij is, in haar huidige baan, opgeleid als vertrouwenspersoon. Het bestuur blijft uiteraard ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van haar leden/trainers/vrijwilligers, en wordt door mw K. Wartena op de hoogte gehouden, altijd anoniem, van voorkomende gevallen, zodat eventueel passende maatregelen genomen kunnen worden.

Het is een grote stap om naar een vertrouwenspersoon te gaan, want er is dan al heel wat aan voor af gegaan. Daarom worden gesprekken altijd in vertrouwen gevoerd. Op een door de melder gekozen locatie, dat hoeft dus niet de sportkantine of sporthal te zijn.

Het is belangrijk te weten dat de regie bij een melder blijft. Er zal niets worden gedaan als de melder dat niet wil. Wel zal de vertrouwenspersoon de melder adviseren over mogelijkheden en daarbij de melder ondersteunen.

Wie kan er melding doen? Een ieder binnen de vereniging die last heeft van grensoverschrijdend gedrag.

Bij ernstige strafbare feiten zal er geadviseerd worden om aangifte te doen bij de politie. Ook dit gaat in goed overleg met de melder.

Meldingen kunnen gedaan worden via: vertrouwenspersoon@svwest.nl

Gedragsregels en seksuele intimidatie.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, borsten en billen. zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden n reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitvoeren
 9. De begeleider zal de sporter geen (im0 materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider ontvangt geen financiele beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke beloning dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.